Годишен отчет – 2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019

 

І. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ по ред Показатели Запланирано
2019
Отчет 2019
1 Библиотечен фонд 143292 144061
2 Набавени библиотечни м-ли 1800 2804
3 Отчислени библиотечни м-ли 3000 3235
4 Текущи периодични издания 79 89
5 Читатели-общо 2030 2021
а) под 14 години 950 875
б)
над 14 години
1080 1146
6
Посещения
32000 35558
- от тях в читалните
9000 7784
– от тях в сайта 5584
– от тях на събития 6979
– от тях за ползване на интернет 1386
7 Заети библиотечни м-ли 44000 41661
а) от читатели под 14 години 15000 131813
б) от читатели над 14 години 29000 27848
8 Справочно-библиографска и информационна работа 300 136
9 Културно-масова работа 300 488
10 Разходи 175133
11 Библиотечен персонал 9 9
12 Потенциални читатели 16300 16300
13 Обхванатост 12,45 12.40
14 Читаемост 21,67 20.61
а) на читатели под 14 години 15.79 15.79
б) на читатели над 14 години 26,85 24.30
15 Посещаемост 157,76 14.83
16 Обръщаемост 0.31 0.29
17 Книгоосигуреност на потенциален читател 70.58 71.28
18 Книгоосигуреност на читател 8.79 8.84
19 Изразходвани суми за абонамент 4903 4751
20 МЗС – получени библ. документи 21

 

 

 

 

 

 • През 2019 година  е закупен стелаж за книги за Заемна служба за възрастни.Със средства, събрани от благотворителна кулинарна изложба от деца, участващи в програмата „Ваканция в библиотеката” бяха осигурени 7 модулни маси за филиала в IV квартал.Осветлението в хранилището на Справочен отдел и Краезнание беше подменено.

  Със съдействието на посолството на САЩ за библиотеката бяха осигурени 5 бр. роботчета Финч, ц цел стимулиране на интереса на децата към програмирането.

Библиотечен персонал

През 2019 г. в библиотеката  има 9 щатни библиотекари.

 1. Албена Ихтиманска – гл. библиотекар; ДБИ + висше образование, специалност “Българска филология” и магистратура по Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
 2. Антоанета Божкова – библиотекар в компютърна зала; полувисше образование – институт за културно-просветни кадри
 3. Калина Пиргова – библиотекар „Заемна за възрастни“ ; бакалавър по педагогика, назначена на 15.03.2018 за срок от 6 месеца, преназначена с постоянен трудов договор на 15.08.2018 г.
 4. Катя Кехайова – библиотекар „Обработка и каталози“ и филиал Самоково; ДБИ + висше образование, специалност “Българска филология”
 5. Марлена Станоева – библиотекар IV квартал; полувисше образование – ДБИ
 6. Мирослава Стратиева – библиотекар „Читалня“ и „Краезнание‘; ДБИ + висше библиотечно образование – СУ ”К.Охридски”
 7. Нели Ковачка – библиотекар „Детски отдел“; магистър по библиотекознание – СУ ”К.Охридски” – напуска на 03.06.2019
 8. Милена Георгиева Бичакова – библиотекар „Заемна възрастни”, магистър по Библиотечно-информационен и културен мениджмънт УНИБИТ
 9. Мариела Богомилова Станева – библиотекар, магистър по Начална педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски”
 10. Ася Спасова Даргова – библиотекар „Заемна възрастни”, магистър по Библиотечно-информационен и културен мениджмънт УНИБИТ. Назначена на овакантения от Нели Ковачка щат.
 11. Евелина Василева Димитрова – бакалавър по туризъм, по заместване на Милена Бичакова, ползваща отпуск по майчинство

През 2019 библиотечните специалисти са взели участие в следните квалификационни мероприятия и са представяли работата на библиотеката:

 • 13май – откриване на Националната библиотечна седмица и лекция на Артур Схелекенс, директор на Асоциацията на обществените библиотеки в Кралство Нидерландия.
 • 17 май – обучителен семинар на тема: Унификация на първичната библиотечна документация и инвентаризация на библиотечния фонд– нормативни изисквания  и практики” и „Новите технологии в работата на библиотеките – 3D писалки и програмиране със SNAP и роботи Finch“
 • 14-16 юни – 7-та среща кръг „ С децата” на Фондация Америка за България – Враца. Участници: Катя Кехйова и Марлена Станоева.
 • 6-7 юни – Конференция на ББИА – София – Участник :Албена Ихтиманска
 • 24-26 септември  –   Семинар на РС-ТМ „АБ-днес и утре. Нови      модули и подобрения”. Участник: Катя Кехайова
 • 14 октомвриСеминар за европейската седмица на програмирането Участници: Албена Ихтиманска, Калина Пиргова и Мариела Станоева.
 • 6-8 ноември Национален форум „Библиотеките днес“ – София. Участник: Албена Ихтиманска

 

През  2019 година  Общинска библиотека“Паисий Хилендарски“  поддържа: 23 работещи компютърни конфигурации, от тях: 9 за служебно ползване, 11 за потребители,  лаптоп за обучения и 2 лаптопа за потребители. Библиотеката разполага и с 8 принтера – 2 матрични  и 4 лазерни, 3 многофункционални устройства  и един мултимедиен проектор. Всички те са свързани  помежду си в локална мрежа и са с достъп до Интернет.
През  2018 Библиотеката закупи и планетарен скенер CZUR ET 16 Plus за дигитализация на местния печат.

Нови записи и редактиране на съществуващи – през 2019 са добавени или редактирани 6020 записа в електронен каталог „Книги”, 2953 в електронен каталог „Статии”, 5 – в „Периодика” и 16 в „Персоналии”

Общо записите в електронните бази данни са:

6020 в модул „Книги”

43085 в модул „Статии”

198 в модул „Периодика”

181 – в база „Персоналии”

През 2019 година са осъществени 2  обучения по начална компютърна грамотност за възрастни и са обучени 10 потребители.

Проведени са и 2 обучения по финансова грамотност за деца,  в които са включени 23 обучаеми.

Проведени 6 обучения на деца от  детските градини в Самоков за начално компютърно програмиране с роботи Финч и Bee-Bot.

През 2019 г. Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” спечели и реализира два проекта по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2019 – Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков получи от Министерство на културата финансова подкрепа в размер на 6390,63 лева по първата сесия и 9361,72 лв. по втората сесия за реализирането на проекти  за обновяване на библиотечната си колекция с книги и информационни източници, с които бяха набавени 1682 тома нови книги.

 

По  проект  „Generation Code”, който се осъществява по грант  SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмиране, Общинската библиотека получи 5 роботчета Финч и 6 роботчета Bee-Bot .

 

Съвременните потребители желаят  спестяване или оптимално преразпределяне на времето си и  намаляване на усилието за получаване на информацията и услугите. Днес, когато милиони хора са свързани към интернет 24 часа в денонощието, много процедури се извършват онлайн.

През 2019 г. на сайта на библиотеката има 5584 посещения.

През 2019 е нараснал и броя на  потребителите в социалните медии. Фейсбук страницата на Библиотеката има 5265 посещения и 3041 последователи.

 

Провежда 5 обучения по финансова грамотност за деца като по този начин ги насърчава да бъдат активни потребители.

 • Мисията на  съвременните обществени библиотеки включва освен осигуряването на универсален и равен достъп на всеки гражданин до информация и предоставяне на достъп до културните изяви на всички изпълнителски изкуства, подкрепа и участие в програмите по ограмотяване за всички възрастови групи и пространство за социални общуване. Културно – образователната дейност на Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“  през 2019 година бе насочена основно към привличане на нови читатели, приобщаване към книгата и четенето и обогатяванекултурния живот в града. Тези цели бяха осъществени чрез многобройни и разнообразни по своя характер културни събития:    І. Популяризиране на документалните ресурси на библиотеката чрез експонирането им – изложби, витрини и др.:
  • В памет на писателя Георги Маков
  • 135 години от рождението на художника Павел Францалийски
  • 130 г. от рождението на Николай Райнов
  • 140 години от рождението на Симеон Радев
  • 60 години от рождението на Петър Попангелов
  • 90 години от рождението на художника Зафир Йончев
  • 90 години от рождението на Милан Кундера
  • 90 години от рождението на Тончо Жечев
  • 100 години от рождението на Александър Вутимски
  • В памет на професор Никола Георгиев
  • 140 години от рождението на художника Димитър Радойков
  • 95 години от рождението на композиторката Живка Клинкова
  • 115 години от рождението на Атанас Далчев
  • 125години от рождението Наум Хаджимладенов
  • Самоковски будители – изложба по случай Деня на народните будители
  • Непознатият Петър Боев
  • Нови справочни издания във фонда на библиотеката
  • 120 години от рождението на Ерих Кестнер

   

  1. Изложби
  • Фотоизложба на Любомир Борисов
  • Изложба „Цветница” на художника Танер Мерт
  • Изложба „Мой дом везде, где есть небесный свод: на руския художник Генадий Салков
  • Фотоизложба „През моя обектив” на ученици от ПГ „К. Фотинов” по случай 125-годишнината на училището
  • Изложба макети на възрожденски къщи
  • Изложба „Древният код на българските шевици”
  • Изложба „Акварели” на художника Георги Видинов
  • Изложба-базар на бижута на Николина Георгиева

   

   

  IІІ. Представяне  и обсъждане на книги :

  • Животът и подвизите на генерал-лейтенант Тодор Кантарджиев – среща-разговор с историка Янко Гочев
  • Среща с влогърите Стан и Стефи, победители в конкурса „Бисерче вълшебно” и представяне на книгите им. Събитието беше посетено от 700 деца на възраст от 9 до 15 години в рамките на 4 часа.
  • Вечер на френската поезия – гостуват Кирил Кадийски и Марин Георгиев
  • Представяне на стихосбирката на Владимир Кабрански „И когато имаш”
  • Литературна вечер в памет на Георги Маков
  • Среща-разговор с поетесата Мария Донева и представяне на книгите ѝ
  • Среща с писателя Васил Илиев Стоин и представяне на книгата му „Слънчеви зайчета и други зайци”
  • Представяне на есеистичния сборник „За нашето минало и нашата вечност” на Георги Хаджийски
  • Обсъждане на книгата на Диана Мечкова „Даровете на Светия дух”
  • Представяне на книгата „Уроци за сърцето” на Фондация „Благотворител”
  • Среща –разговор с детската писателка Катя Филипова и представяне на книгите ѝ „Феята от захарницата, ”Какво значи да си богат” и „Какво значи да си красива” (част от програмата за Маратона на четенето)

   

  ІІІ. Творчески вечери, чествания, литературни утра:

  С поредица от инициативи Библиотеката се включи в националната кампания Маратон на четенето и фокусира общественото внимание върху ролята и мястото на библиотеките и книгите за повишаване на грамотността.
  –  На 22 април в Общинска библиотека “Паисий Хилендарски” кметът на община Самоков г-н Владимир Георгиев откри Маратона.
  Маратонът беше посветен на 100- годишнината от рождението на Николай Хайтов и премина под надслов „Засукан свят”.В четенето се включиха и Председателят на Читалище-паметник „Отец Паисий”, директори на училища, журналисти, библиотекари, учители и ученици от ПГ “Константин Фотинов” и ОУ “Христо Максимов”.
  – Литературно утро „Мили бате” за Станка Пенчева  – с ученици от  ОУ „Христо Максимов”

  –  Маратон на четенето в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

  –  Библиотекар за един ден

  • Азбучните приключения на играчките” –     По модела на финландските библиотека Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков за трета година осъществи инициативата „Азбучните приключения на играчките”. Партньори бяха децата от детските градини „Звънче” и „Зорница”, които се впуснаха в приключение заедно със своите любими играчки. Малчуганите оставиха играчките си да пренощуват в библиотеката. Всяка играчка откри любимата си книжка, а на следващия ден чрез презентация децата се насладиха на веселите им преживявания.
  • Работилница за мартеници
  • Дни на самоковските автори (12-14 XII) – За трета поредна година в Самоков се проведоха Дни на самоковските автори. На 17 и18 декември всички любители на писаното слово имаха възможността да се запознаят с местните творци. Мястото на събитието беше фоайето на общинска библиотека „Паисий Хилендарски”.
  •  „Библиотека в куфар“ – четене в детските градини, съвместно с децата от клуб „Приятели на библиотеката“. Библиотечните специалисти и членове на клуба “Приятели на библиотеката” от Филиала в IV квартал четоха на малчуганите в детска градина “Зорница”
  • „Работилницата на Дядо Коледа“

   

  • Други
  • Ваканция в библиотеката

  За 15година Общинската библиотека „Паисий Хилендарски“ реализира лятната програма за деца от 6 до 14 години „Ваканция в библиотеката”, която има за цел да организира  свободното време на децата, съчетавайки  забавленията и създаване на нови приятелства с придобиване на нови знания в различни области – литература, краезнание, изкуство, фолклор, издирване на информация, финансова грамотност, екологично обучение  и др. и усвояване на различни умения и развиване на въображението им. Включени са  различни  занимания като „Културни маршрути“, „В света на музиката“, „Тайнството на библиотеката“, „Млад турист“ , „Домашни любимци”, Кастинг на книги , Екология, Финансова грамотност, Програмиране с роботчетата Финч

   

  • „Бисерче вълшебно”

  През 2019 г. Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” се включи в кампанията за насърчаване на четенето „Бисерче вълшебно”. Нейни партньори в тази инициатива бяха училища и детски градини. Децата от Самоков, гласували за любима книга в “Бисерче вълшебно” 2019, са над 500.

   

  • „Всеобща диктовка” /„Тотальный диктант”/

  Това е ежегодна образователна акция под формата на доброволна диктовка за всички желаещи, които искат да проверят нивото си на руски език. В Самоков тя се провежда за трета година в Общинската библиотека в партньорство  с  клуб „Малахит” и младежката организация на Федерацията на руските съотечественици. През 2019г. се проведе на 13април и включваше 14 участници.

  • Награждаване на най-четящите деца за 2018 г. На официалното откриване на Маратона на четенето бяха наградени най-активните млади читатели през 2018 г. : Теодор Петров /награден с таблет/, Тина Лазарова, Ниа Владова, Виктория Дойнова, Даная Ласкина, Ивана Дюлгерова, Ивет Добруджанска, Михаил Пенев, Светлин Кьосев, Симона Станилова, Соня Йорданова, Стефания Зашева.
  • Европейска седмица на програмирането – По време на Европейската седмица на програмирането през октомври в библиотеката бяха проведени 8 образователни занимания с деца на възраст от 2 до 8 години.

   

   

  на библиотеката