Копирни услуги

Черно-бяло копиране
Текст
Едностранно А40,10 лв.
Двустранно А40,15 лв.
Едностранно А30,20 лв.
Двустранно А30,40 лв.
Изображение
Едностранно А40,20 лв.
Двустранно А40,30 лв.
Едностранно А30,40 лв.
Двустранно А30,80 лв.
Черно-бяло принтиране
Формат А4 текст0,20 лв.
Формат А4 изображение1,00 лв.
Цветно принтиране
Формат А4 текст1,00 лв.
Формат А4 изображение2,00 лв.
Сканиране
0,50 лв./страница

Общински съвет - Самоков

Решение №2065

По протокол №46/09.09.2011 г. на заседанието си на 09.09.2011 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-116/30.08.2011 г. от Ангел Симеонов Николов – кмет на Община Самоков, относно промени в Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги.  Допълва Наредба № 12, раздел 9, гл. 3 „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от Община Самоков на физически и юридически лица” в частта и „Списък за допълнителните видове услуги и цени за тях” като създава нова точка 40, с която определят цените на читателския абонамент, основните и специализираните библиотечни и информационни услуги, предоставяни от Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков, както и стойността на санкциите и обезщетенията във връзка с опазването на библиотечния фонд.На основание чл.21 ал.1 т. 7 от ЗМСМА и чл. 27, чл. 51, чл. 52, чл. 60, чл. 61 и чл. 62 от Закона за обществените библиотеки (обн. ДВ бр.42/05.06.2009), протокол №43 на  ПК по  „Бюджет, проекти и финансиране”, след поименно гласуване с 24 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма

 

Р Е Ш И:

Общински съвет Самоков допълва Наредба №12, раздел 9, гл. 3 „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от Община Самоков на физически и юридически лица” в частта и „Списък за допълнителните видове услуги и цени за тях” като създава нова точка 40, като определя цени както следва:

40.1  Читателски абонамент:

40.1.1   За 1 година:

 • Читатели до 14 год. – 2.00 лв.
 • Читатели над 14 год. – 3.00 лв.

40.1.2.   За определен кратък срок, който дава право за ползване на     библиотечните материали само на място в библиотеката:

 • 1 ден – 1.00 лв.

40.1.3.   Безплатен читателски абонамент

 • Библиотекарите от региона (настоящи и бивши)
 • Служителите на Градски исторически музей – Самоков
 • Дарители на библиотеката по преценка на ръководството

40.2.    Библиотечни услуги :

            40.2.1. Основни библиотечни услуги:
Съгласно Глава пета,  чл. 51, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки, основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно. Те включват:

 • Ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея;
 • Предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация;
 • Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и интернет достъп за образователни, социални и научни цели в рамките на един астрономически час.

40.2.2. Специализирани библиотечни услуги:
 Съгласно Глава пета, чл. 52, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки,  специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно.

40.2.2.1. Копирни услуги (чернобели):

 • Формат А4 – текст:
  – едностранно   –   10 лв.
  – двустранно     –   0.15 лв.
 • Формат А3 – текст:
  – едностранно   –   20 лв.
  – двустранно     –   0.40 лв.
 • Формат А4 – изображение:
  – едностранно   –   20 лв.
  – двустранно     –   0.30 лв.
 • Формат А3 – изображение:
  – едностранно   –   40 лв.
  – двустранно     –   0.80 лв.

40.2.2.2. Разпечатка от принтер:

Чернобял:

 • Формат А4 – текст – 1 стр. – 0.20 лв.
 • Формат А4 – изображение – 1 стр. – 00 лв.
  Цветен:
 • Формат А4 – текст – 1 стр. – 1.00 лв.
 • Формат А4 – изображение – 1 стр. – 00 лв.

40.2.2.3. Сканиране на изображения – 1 обект/ 1 страница – 0.50 лв.

40.2.2.4. Ползване на интернет от потребители без читателски абонамент:

 • 1 час – 1 лв.

40.2.2.5. Междубиблиотечно книгозаемане (МЗС)
Съгласно съответната пощенска тарифа + 2.00 лв.

           40.3. Санкции и обезщетения:

          40.3.1. На основание чл. 66 от Закона за обществените библиотеки, който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
40.3.2. На основание чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове, ако зает библиотечен документ бъде повреден или не може да бъде върнат, потребителят се задължава да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие, с равностойно по съдържание и цена издание или да заплати в 5-кратен размер пазарната му стойност.

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС:   ЛИЛЯНА ЯНКОВА