Копирни услуги

Черно-бяло копиране
Текст
Едностранно А4 0,10 лв.
Двустранно А4 0,15 лв.
Едностранно А3 0,20 лв.
Двустранно А3 0,40 лв.
Изображение
Едностранно А4 0,20 лв.
Двустранно А4 0,30 лв.
Едностранно А3 0,40 лв.
Двустранно А3 0,80 лв.
Черно-бяло принтиране
Формат А4 текст 0,20 лв.
Формат А4 изображение 1,00 лв.
Цветно принтиране
Формат А4 текст 1,00 лв.
Формат А4 изображение 2,00 лв.
Сканиране
0,50 лв./страница

Общински съвет - Самоков

Решение №2065

По протокол №46/09.09.2011 г. на заседанието си на 09.09.2011 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-116/30.08.2011 г. от Ангел Симеонов Николов – кмет на Община Самоков, относно промени в Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги.  Допълва Наредба № 12, раздел 9, гл. 3 „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от Община Самоков на физически и юридически лица” в частта и „Списък за допълнителните видове услуги и цени за тях” като създава нова точка 40, с която определят цените на читателския абонамент, основните и специализираните библиотечни и информационни услуги, предоставяни от Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков, както и стойността на санкциите и обезщетенията във връзка с опазването на библиотечния фонд.На основание чл.21 ал.1 т. 7 от ЗМСМА и чл. 27, чл. 51, чл. 52, чл. 60, чл. 61 и чл. 62 от Закона за обществените библиотеки (обн. ДВ бр.42/05.06.2009), протокол №43 на  ПК по  „Бюджет, проекти и финансиране”, след поименно гласуване с 24 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма

 

Р Е Ш И:

Общински съвет Самоков допълва Наредба №12, раздел 9, гл. 3 „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от Община Самоков на физически и юридически лица” в частта и „Списък за допълнителните видове услуги и цени за тях” като създава нова точка 40, като определя цени както следва:

40.1  Читателски абонамент:

40.1.1   За 1 година:

 • Читатели до 14 год. – 2.00 лв.
 • Читатели над 14 год. – 3.00 лв.

40.1.2.   За определен кратък срок, който дава право за ползване на     библиотечните материали само на място в библиотеката:

 • 1 ден – 1.00 лв.

40.1.3.   Безплатен читателски абонамент

 • Библиотекарите от региона (настоящи и бивши)
 • Служителите на Градски исторически музей – Самоков
 • Дарители на библиотеката по преценка на ръководството

40.2.    Библиотечни услуги :

            40.2.1. Основни библиотечни услуги:
Съгласно Глава пета,  чл. 51, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки, основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно. Те включват:

 • Ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея;
 • Предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация;
 • Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и интернет достъп за образователни, социални и научни цели в рамките на един астрономически час.

40.2.2. Специализирани библиотечни услуги:
 Съгласно Глава пета, чл. 52, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки,  специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно.

40.2.2.1. Копирни услуги (чернобели):

 • Формат А4 – текст:
  – едностранно   –   10 лв.
  – двустранно     –   0.15 лв.
 • Формат А3 – текст:
  – едностранно   –   20 лв.
  – двустранно     –   0.40 лв.
 • Формат А4 – изображение:
  – едностранно   –   20 лв.
  – двустранно     –   0.30 лв.
 • Формат А3 – изображение:
  – едностранно   –   40 лв.
  – двустранно     –   0.80 лв.

40.2.2.2. Разпечатка от принтер:

Чернобял:

 • Формат А4 – текст – 1 стр. – 0.20 лв.
 • Формат А4 – изображение – 1 стр. – 00 лв.
  Цветен:
 • Формат А4 – текст – 1 стр. – 1.00 лв.
 • Формат А4 – изображение – 1 стр. – 00 лв.

40.2.2.3. Сканиране на изображения – 1 обект/ 1 страница – 0.50 лв.

40.2.2.4. Ползване на интернет от потребители без читателски абонамент:

 • 1 час – 1 лв.

40.2.2.5. Междубиблиотечно книгозаемане (МЗС)
Съгласно съответната пощенска тарифа + 2.00 лв.

           40.3. Санкции и обезщетения:

          40.3.1. На основание чл. 66 от Закона за обществените библиотеки, който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
40.3.2. На основание чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове, ако зает библиотечен документ бъде повреден или не може да бъде върнат, потребителят се задължава да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие, с равностойно по съдържание и цена издание или да заплати в 5-кратен размер пазарната му стойност.

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС:   ЛИЛЯНА ЯНКОВА