Правила за приемане на дарения

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” приема дарения, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи, допълват колекциите по вид на изданията, тематична насоченост и отговарят на интересите и потребностите на читателите й.

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”разчита на дарителите да подпомагат развитието на библиотечния фонд и материално техническа база, но запазва изцяло правото си на подбор и оценка.

Дарителите трябва да отправят предложенията си в писмен вид, с предварително направен опис, или да се свържат с оторизираните служители на телефон 0722/60201

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – САМОКОВ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Настоящите правила регламентират приемането на дарения от библиотечни документи в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков. Правилата са изработени съгласно:
• „Наредба N 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд“, утвърдена от Министерството на културата, в сила от 18.11.2014 г.
• „Дарения за колекциите: Насоки за библиотеките“ на Секцията по комплектуване към ИФЛА (Международна федерация на библиотечните асоциации и институции) от 2008 г.
• Инструкции на Българската библиотечно-информационна асоциация.
• Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков приема дарения от пълнолетни граждани и институции от страната и чужбина.
• Приемането на дарения от библиотечни документи се извършва по ясни и прозрачни правила и в съответствие с политиката на комплектуване в библиотеката.

II. ЦЕЛИ:
Настоящите правила имат за цел да гарантират еднакви условия и ръководни принципи при приемане на дарения от библиотечни документи

III. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДАРЕНИЯТА:
1. Библиотеката приема дарения, които съответстват на критериите за подбор при набавяне на нови библиотечни документи и според характеристиката на библиотечния фонд.
2. Библиотеката не приема материали в лошо физическо състояние, с остаряла информация и минали течения на периодични издания(с изключение на свързани с региона), както и документи, притежание на други библиотеки.
3. Не се приемат дарения, които са обект на интерес или притежание на други институции – музеи, архиви, галерии и др.
4. При получаване на непоискано дарение библиотеката получава пълно право на собственост върху него, не отговаря за загубата на дарението или за нанесени вреди.Библиотеката има право да не приеме дарението, ако то е в лошо състояние или не съответства на принципите за подбор на библиотечни документи.
5. Библиотеката приема непоискани дарения, но без поставяне на условия от страна на дарителя. Библиотеката взема решение за необходимостта от регистрирането им на основата на политиката за комплектуване и развитие на библиотечните фондове.

IV. ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ:

1. Библиотеката огласява правилата за дарения на своя сайт и на достъпни за читателите места в библиотеката.
2. Приемането на даренията се извършва от служители на библиотеката, които я представляват – директор, гл. библиотекар, библиотекари, отговорни за развитието и опазването на фондовете.
3. Дарителите предоставят списък с предлаганите за дарения материали.
4. Библиотеката съхранява документите, съпровождащи даренията – пощенска кореспонденция, електронни писма, официални договори, приемо-предавателни протоколи и други.
5. По искане от страна на дарителя Библиотеката запазва неговата анонимност.
6. Дарителят не може да поставя условия за дарените материали, които са в противоречие с политиката на изграждане на библиотечните колекции в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”. Такива условия са: стойност на дарените материали и срокове за въвеждането им във фондовете на библиотеката.
7. При получаване на непоискани дарения важат описаните процедури.
8. Отдел „Комплектуване и организация на фондовете” преценява дарението и предлага кои от дарените библиотечни документи да се регистрират в библиотечните фондове.
9. Регистрирането се извършва с Акт, съгласно Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г., съставен от тричленна комисия, копие от който се дава на дарителя.
10. Комисията извършва финансова оценка на библиотечните документи от съответния акт.
11. Когато дарението съдържа редки и ценни документи, комисията извършва консултации с оторизирани лица.
12. В акта се отбелязва общия брой и общата стойност на придобитите материали, източника и основанието за придобиването им, съгл. Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г., чл. 6, ал.1.
13. След регистрация, обработка и каталогизация, съгласно Наредба № 3 от 18 ноември 2014г., дарените материали стават неотменна част от фонда на библиотеката.
14. Получените, но нерегистрирани дарени библиотечни документи, библиотеката предлага на библиотеки от областта за попълване на техните колекции, както и на институции и организации със сходна дейност.