Активни потребители

01 декември 2016г. - 30 април 2017г.

Идеята на проекта е да формира активна потребителска позиция у деца в неравностойно положение чрез интерактивно обучение под формата на забавни финансови игри и провеждането на работилници.

Специфични цели:

  • Изграждане на навици за отговорно отношение към паритеи умения да ги харчат разумно.
  • Запознаване с източниците на формиране на приходите и разходите в семейството.
  • Изграждане на умения да планират и спестяват доходите си.
  • Повишаване информираността относно правата и задълженията им на потребители
proekt

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата

Проектът се изпълнява в партньорство с Народно читалище „Христо Ботев – 1928” – с. Говедарци и Народно читалище „Христо Ботев – 1903”- с. Радуил