Правила за обслужване на читателите

ПРАВИЛА
за обслужване на читателите в
Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков

(в сила от 01.01.2018 г.)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Тези Правила уреждат организацията на работата по обслужването на потребителите на Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков
 2. Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков е общински културен институт по силата на чл. 32 от Закона за обществените библиотеки , който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния си фонд и специализирани информационни услуги на гражданите.
 1. Всеки гражданин има право да ползва услугите на Библиотеката. За целта той трябва  да се регистрира като неин читател .
 2. Отношенията между читателите и Библиотеката се основават на Закона за обществените библиотеки и Закона за задълженията и договорите.
 3. Когато Библиотеката предостави на читателя библиотечни услуги и документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване, съгласно Закона за задълженията и договорите (чл. 243–245, 247–249).6. Работното време на Библиотеката е посочено в Приложение № 1 към Правилата .

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

 • Обслужването на читателите става след представяне на читателска карта, която е лична – не се преотстъпва на друго лице – и е валидна за 1 календарна година .
 • Изисквания при регистриране на читателите:
 1.  Пълнолетните граждани се записват като представят личната си карта. Същото важи и при пререгистрация.
 2. Деца, ненавършили 14 години, се регистрират с документ за самоличност на родител или настойник.
 3. Лица с временна регистрация в гр.Самоков се записват като читатели по общия ред.
 4. Лица без временна регистрация в гр. Самоков  ползват библиотечните документи само в читалните на библиотеката.
 5. Не се регистрират като потребители лица, имащи стари, неуредени, задължения към Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков.
 6. При промяна на адреса си и други данни, читателят е длъжен своевременно да съобщи за тези промени в Библиотеката.
 7. При записването библиотекарите информират читателите за видовете услуги, които могат да ползват в Библиотеката, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно разпоредбите на тези Правила и другите нормативни документи.

ІІІ. УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

 1. Да заемат библиотечни документи за дома чрез съответните звена за обслужване.
 2. Да получават библиотечни документи от други библиотеки извън Самоков съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане в страната и чужбина.
  Забележка : Читателят заплаща разходите по поръчката и доставката им.
 1. Да ползват справочния апарат на Библиотеката чрез каталозите, картотеките, справочно-библиографския фонд или автоматизираната система.
 2. Да ползват библиотечните технически средства за прослушване на звукозаписи, гледане на видеофилми, четене на CD-ROM и DVD и други.
 3. Да получават писмени справки в Справочно-библиографски отдел и Краезнание
 4. Да ползват интернет в Библиотеката съгласно условията на този правилник

ІV. ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМА

 1. Регистрираните читатели с постоянен адрес в Самоков  могат да заемат за дома общо до 5 библиотечни материала, а останалите – до 3
 2. Читателите могат да заемат за дома общо 5 библиотечни документа.
  – При заемане на библиотечните документи за дома читателят получава компютърна разпечатка или квитанция, които подписва. В тях е записан и срокът за връщане на заетите документи.
  – Сроковете за заемане на библиотечни документи са:
  Книги – 30 дни
  Грамофонни плочи – 15 дни
  Ноти – 30 дни
  Аудиокасети – 7 дни
  Електронни носители – 7 дни
  – Срокът за заемане на библиотечни документи за дома може да бъде удължен два пъти по искане на читателя, само ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели
 3. При връщане на заетите документи библиотекарят трябва да провери и въведе по съответен начин информация, че са приети обратно в Библиотеката.
 4. Читателите имат право да направят резервация за библиотечни документи, които се запазват в срок до 5 дни след уведомяване на читателя.
 5. Читателите имат право да направят резервация за библиотечни материали, които се запазват в срок до 5 дни след уведомяване на читателя.

V. ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ В ЧИТАЛНИТЕ

 • Читателите ползват на място в читалните следните библиотечни материали:
 • библиотечните материали от фондовете на читалните, книги и периодични издания;
 • редки и ценни издания;
 • краезнание;
 • библиотечни материали, получени по междубиблиотечно заемане.
 • аудиовизуални материали
 • Ползването на библиотечни документи в читалните става след предоставянето на читателска карта и попълване от читателя на заемна бележка по образец.
 • При връщането им библиотекарят проверява и отписва заетите библиотечни материали

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

На основание ЗЗД читателите поемат задължения към Библиотеката, чието неизпълнение води до материална отговорност или до отнемане правото им да ползват услугите й по преценка на ръководството, въпреки издадената читателска карта.

Читателите са задължени:

 1. При записване в Библиотеката да се запознаят с Правилата за обслужване на читателите, което да удостоверят с подписа си върху читателската карта.
 2. Да ползват всички видове библиотечни материали внимателно, да ги пазят чисти, да не ги повреждат, като подчертават текста и правят бележки по него.
 3. Да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и ако забележат повреди, да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ.
 4. Да връщат заетите библиотечни материали в срока, отбелязан в разпечатката или заемната бележка.
 5. Да се запознаят със съдържанието на разпечатката и да я съхранят до връщането на заетите библиотечни материали.
 6. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
 7. Да не отстъпват другиму ползването на лично заетите библиотечни материали.
 8. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката, да не провеждат телефонни разговори и да не внасят и консумират храни и алкохол в залите на библиотеката.
 9. При повреждане на заетия библиотечен материал читателят е длъжен да го възстанови с идентичен или с друг от същата област на знанието по преценка на библиотекаря.
  При неспазване на посочените правила читателят се лишава от ползване на библиотеката.
 10. Когато читателят получи известие (писмо, обаждане по телефон, SMS) за връщане на просрочените библиотечни документи, той е длъжен в срок от 7 дни от датата на получаване на известието да ги върне в Библиотеката, като получава първо предупреждение. За невърнати над 1 месец – предупреждение, промяна на категорията и лишаване от право на ползване на библиотеката за срок, аналогичен на срока на закъснението.
 11. Когато закъснелият читател не получи известие за връщане на просрочените библиотечни материали по независещи от библиотеката причини (променен адрес, телефон и други), спрямо него се прилагат същите мерки.
 12.  При продължаващи нарушения читателят се лишава със заповед от услугите на Библиотеката и срещу него се предприемат действия съгласно действащите разпоредби в ЗЗД и ГПК. Съгласно чл. 66 (1) от Закона за обществените библиотеки „Който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд се наказва с глоба от 200 до 500 лв.“ Наказателните постановления за този вид нарушения се издават от кмета на общината съгласно чл. 68 (2), т.2 от ЗОБ.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ

 1. Да предлагат качествени библиотечно-информационни услуги.
 2. Да запознават новите читатели с реда за ползване на библиотечните документи и услугите в Библиотеката.
 3. Да не разгласяват информация, свързана с личните данни на читателите.
 4. Да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат и фондовете на свободен достъп.
 5. Да поддържат фондовете съгласно действащата класификационна схема.
 6. Да не допускат влизането на читатели без читателска карта.
 7. Да съблюдават спазването на реда в Библиотеката и носят със себе служебните баджове.
 8. При нарушаване Правилата от страна на служителите, читателите могат да уведомяват ръководителя на Библиотеката.

VІІІ. ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП

 1. Всеки читател с актуална регистрация в Библиотеката има право да ползва интернет.
 2. Интернет в Библиотеката се ползва с образователна и информационна цел.
 3. Времето за безплатно ползване на интернет от всеки регистриран читател е в рамките на 2 часа ВЕДНЪЖ ДНЕВНО. Всеки следващ час, използван от читателя в рамките на деня, се заплаща съгласно Приложение № 2
 4. Библиотекарят има право да контролира ползването на интернет.
 5. Разрешава се ползването на лични слушалки и лаптопи, като Библиотеката не носи отговорност при евентуалната им повреда.
 6. Принтирането и сканирането на документи се заплаща според Приложение № 2 .

  Библиотечните документи, които читателят желае да копира или сканира, се заемат по установен ред:

 • библиотечните документи се вписват на заемна бележка (в читалните зали);
 • читателят попълва заявка, посочваща страниците, които желае да бъдат копирани.
 1. Не се разрешава :

– посещение на сайтове, съдържащи порнография и насилие;
– промяна на конфигурацията на системата;
– свалянето и/или инсталирането на програми, филми, музика и компютърни игри;
– ползването на USB-устройства и дискове без предварителна проверка от библиотекаря;
– не могат да се нарушават законите, свързани с интелектуалната собственост и авторските права.
          Забележка : При нарушаване на някое от тези правила достъпът до компютрите се прекратява. При повторно нарушение читателят се лишава от правото да ползва услугите на библиотеката.

 1. Десет минути преди края на работния ден потребителите преустановяват работа на компютрите.

Приложение 1. Работно време на Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков и филиалите ѝ.

Приложение 2 . Услуги, предоставяни от Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков съгласно  Наредба №12  за определяне на размера на общинските  такси и цени на услугите на територията на Община Самоков