Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълнители от кметствата на община Самоков

01 юни - 31 октомври 2013г.

Целта на проекта е да се повиши качеството на административните услуги в кметствата за жителите на селата в Община Самоков чрез внедряване на новите технологии и предоставяне на електронни услуги при обслужването на гражданите.

Проектът е финансиран от Програма “Глобални библиотеки – България” по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти.
Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Реформа и развитие